Algemene voorwaarden

1. Definities

 

1.1. Account:

het persoonlijke account waarmee Klant kan inloggen op het door Streampartner beschikbaar gestelde Streampanel, waardoor Klant toegang krijgt tot het Streampanel van Streampartner.

1.2. Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden van Streampartner voor Klant die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

1.3. Bijlagen:

alle bijlagen bij de Overeenkomst die daarvan integraal onderdeel uitmaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden en de eventueel tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst.

1.4. Data:

alle door Klant en/of derden – met uitzondering van Streampartner en/of door hem aangewezen derden – via de Dienst, waaronder het Streampanel, ingevoerde of te verwerken gegevens en informatie.

1.5. Dienst(en):

de diensten die Streampartner onder de Overeenkomst levert, waaronder het ter beschikking stellen van diverse streaming faciliteiten, het Streampanel, het monitoren van de werking van de streaming faciliteiten en het geven van trainingen in overeenstemming met de Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Kantooruren:

de uren van 10:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd op Werkdagen.

1.8. Klant:

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, hetzij een consument of een professionele partij, die met Streampartner een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9. Overeenkomst:

de overeenkomst die Streampartner met Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, inclusief deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere Bijlagen.

1.10. Partij(en):

de partijen bij de Overeenkomst Streampartner en Klant, tezamen of afzonderlijk.

1.11. SLA:

de service level agreement die Streampartner eventueel sluit met Klant.

1.12. Streampanel:

het portaal dat door Streampartner aan Klant beschikbaar wordt gesteld onder de Overeenkomst. Via dit portaal krijgt Klant toegang tot de Dienst van Streampartner.

1.13. Website:

de website van Streampartner, bereikbaar via www.streampartner.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

1.14. Werkdagen:

maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Streampartner vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

2. Algemeen


2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder offertes en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn voor Streampartner alleen bindend indien en voor zover deze door Streampartner uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:
a. aanvullende schriftelijke afspraken (addendum);
b. Overeenkomst;
c. (eventuele) verwerkersovereenkomst;
d. (eventuele) SLA;
e. overige Bijlagen;
f. Algemene Voorwaarden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst


3.1 Een offerte of ander aanbod van Streampartner is vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Streampartner is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen maar indien Streampartner daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door:
a. het volledig doorlopen van het onlinebestelproces en het bevestigen van de bestelling bij het afronden van de bestelling en bevestiging van de bestelling per e-mail door Streampartner.
b. de ondertekening van de offerte door Klant; of
c. de schriftelijke aanvaarding van de offerte door Streampartner.
3.3. Streampartner is alleen gebonden aan een, door een potentiele Klant gedane (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Streampartner, indien Streampartner de afwijkende aanvaarding schriftelijk accepteert.
3.4. Indien Streampartner een aanbod heeft uitgebracht op basis van informatie afkomstig van Klant en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft Streampartner het recht om de Overeenkomst op te zeggen, dan wel het aanbod en de prijzen hierop aan te passen, ook nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen.
3.5. Indien Klant geen consument is en niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt dat Streampartner werkzaamheden verricht of Diensten levert die binnen de omschrijving van de offerte of het aanbod vallen, of die indruk wekt, dan wordt de offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Klant Streampartner verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of Diensten te leveren zonder een offerte af te wachten.
3.6. Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen de mogelijkheid om deze schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Streampartner een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (vindbaar via de Website), maar dit is niet verplicht.
3.7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:
a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant; en
b. Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Streampartner de Overeenkomst is nagekomen.

4. Uitvoering van de Overeenkomst


4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Streampartner zich inspannen om deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap binnen het overeengekomen tijdspad na te komen, of binnen een redelijke termijn indien geen tijdspad is overeengekomen.
4.2. Klant zal aan Streampartner alle ondersteuning geven en informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Klant zal in ieder geval tijdig alle Data aan Streampartner verstrekken waar Streampartner redelijkerwijs om vraagt, of waarvan Klant moet begrijpen dat Streampartner deze informatie nodig heeft voor het leveren van de Dienst.
4.3. Indien Klant niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is of niet of niet tijdig is verstrekt, heeft Streampartner het recht om de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan Klant en de uitvoering van de Dienst op te schorten totdat Klant alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt.
4.4. Streampartner heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant als dat vooraf is overeengekomen.
4.5. Indien de medewerkers van Streampartner of door Streampartner ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Klant of op een door Klant aangewezen locatie, zal Klant kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.
4.6. Streampartner is niet aansprakelijk voor de gegevens die Klant via de Dienst verwerkt. Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of Sena.

5. Monitoring


5.1. Dit artikel 5 is van toepassing indien Klant bij Streampartner Diensten afneemt op het gebied van monitoring.
5.2. Streampartner kan op verzoek van Klant de afgenomen Dienst monitoren ten behoeve van Klant. Streampartner kan monitoren of de Dienst werkt zoals gewenst. Indien er sprake is van onverwachte omstandigheden waardoor de Dienst niet of minder goed zal werken, zal Streampartner zich inspannen om de Dienst te herstellen.
5.3. De monitoring kan zowel binnen als buiten Kantooruren plaatsvinden, afhankelijk van wat Partijen overeenkomen in de Overeenkomst.
5.4. Klant zal van 1 maand tevoren bij Streampartner aangeven wanneer monitoring door Streampartner dient te worden uitgevoerd. Streampartner zal hierbij haar medewerking verlenen om tijdens het gebruik van de streaming faciliteiten door Klant, Klant te ondersteunen voor een goede werking van de Dienst.
5.5. De monitoring ziet op de op voorhand aangevraagde ondersteuning door Streampartner, conform de Overeenkomst. Voor overige situaties waardoor de beschikbaarheid van de Dienst mogelijk in het geding komt, wordt verwezen naar een eventuele tussen Partijen overeengekomen SLA.

6. Training


6.1. Dit artikel 6 is van toepassing indien Klant bij Streampartner Diensten afneemt op het gebied van trainingen.
6.2. Klant draagt zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde faciliteiten en de aanwezigheid van de geschikte persoon die de training dient te volgen.
6.3. Annulering van de training of afwezigheid van Klant zal in geen geval resulteren in een verplichting voor Streampartner tot restitutie van het voor de training overeengekomen bedrag.
6.4. Documentatie en trainingsmateriaal is niet inbegrepen bij de training, tenzij anders overeengekomen.
6.5. Streampartner zal voor het verzorgen van de training kosten in rekening brengen bij Klant op basis van het gebruikelijke uurtarief van Streampartner.

7. Meerwerk


7.1. Indien Klant verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Streampartner een aanbod doen. Streampartner zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Klant. Streampartner heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.
7.2. Voor meerwerk waarvan Streampartner kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Dienst, of wanneer die noodzakelijkheid redelijkerwijs volgt uit de instructies van Klant die geen consument is, heeft Streampartner geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Streampartner dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.
7.3. Indien Klant geen consument is, zal weigering door Streampartner van een verzoek om meerwerk in geen geval gelden als grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

8. Duur en beëindiging


8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en tegen de kosten zoals vermeld in het aanbod van Streampartner. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment opzeggen, maar dienen een opzegtermijn van een (1) kalendermaand te respecteren. Opzegging in het begin of aan het einde van de maand maakt hierbij geen verschil. Het contract eindigt in beide gevallen op de laatste dag van de laatste maand. Indien niet wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Ook dan kan de Klant steeds maandelijks opzeggen.
8.2. Indien er geen duur is opgenomen, geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de Klant – die geen consument is – tegen het einde van een termijn schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
8.3. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij de Overeenkomst bepaald.
8.4. Klant die een consument is, kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan, maar ook per e-mail of via het Streampanel opzeggen. Klant die geen consument is kan alleen per e-mail opzeggen.
8.5. Indien Klant geen consument is, gelden de artikelen 8.5 tot en met 8.8.
8.6. Streampartner mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. Klant faillissement aanvraagt of failliet is verklaard;
b. Klant surseance van betaling aanvraagt of dit is verleend;
c. de onderneming van Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant;
e. Streampartner is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van Klant wijzigt.
8.7. Indien Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Streampartner, dan is Streampartner gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.
8.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Streampartner is uitgevoerd.
8.9. Indien Streampartner de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor (het gedeelte van) de Overeenkomst dat is opgeschort.

9. Account


9.1. Om de toegang van Klant tot de Dienst en daarmee het Streampanel te faciliteren, zal Streampartner voor Klant een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.
9.2. Alle door Streampartner in het kader van uitvoering van de Overeenkomst verstrekte logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden.
9.3. Streampartner mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt vanaf de Accounts waartoe Streampartner aan Klant logingegevens heeft verstrekt, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt.
9.4. Indien logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Klant direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Klant direct melding maken bij Streampartner, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account.

10. Gebruikslimieten


10.1. Streampartner stelt een maximum aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. De limieten worden voorafgaand bij het sluiten van de Overeenkomst, kenbaar gemaakt aan Klant. Ingeval van overschrijding van de limieten, zal Streampartner Klant via het Streampanel hiervan op de hoogte stellen. Bij overschrijding is Streampartner gerechtigd om indien klant geen consument is aanvullende kosten in rekening te brengen conform de gebruikelijke tarieven op basis van nacalculatie, dan wel om (na schriftelijke waarschuwing) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit. Indien Klant een consument is, zal Streampartner alleen na schriftelijke waarschuwing het gebruik van de Diensten kunnen beperken of reduceren naar de toegestane capaciteit.
10.2. Indien er een bepaalde limiet of capaciteit geldt voor de Diensten, kan deze in overleg met Streampartner naar boven of beneden worden bijgesteld. Een verhoging of upgrade van de Diensten kan met directe ingang worden doorgevoerd, een verlaging of downgrade kan echter slechts tegen de datum van de eerste verlenging van de Overeenkomst en daarna tegen het eind van iedere maand worden doorgevoerd, met inachtneming van een notificatietermijn van één (1) maand. Indien Klant een consument is, is hij bij een dergelijke verlaging of downgrade gerechtigd om de Overeenkomst – met inachtneming van de opzegtermijn zoals genoemd in artikel 8.1 – op te zeggen.
10.3. Indien met Klant een ander limiet wordt overeengekomen op basis van de door Streampartner vooraf vastgestelde staffels, geldt dat die wijziging – na schriftelijke overeenstemming – de eerstvolgende maand van kracht wordt.
10.4. Streampartner is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens (Data) dan wel het niet juist functioneren van de Diensten indien Klant een afgesproken limiet (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) overschrijdt.

11. Beschikbaarheid en onderhoud


11.1. Streampartner heeft een inspanningsverplichting om de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden en om toegang door Klant te realiseren. Streampartner biedt geen garanties voor kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij dit apart is overeengekomen in een toepasselijke SLA. Streampartner is hiervoor op zijn beurt afhankelijk van zijn eigen leverancier(s). Streampartner is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die via de Dienst, waaronder het Streampanel worden (weer)gegeven.
11.2. Streampartner heeft het recht om zijn systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Streampartner zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Streampartner is ten aanzien van Klant die geen consument is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
11.3. Voor een juiste werking van de Dienst wordt het gebruik van moderne apparatuur, voorzien van up-to-date software, en een toereikende internetverbinding veronderstelt. Streampartner is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Klant.
11.4. Streampartner heeft het recht zijn Dienst (door zijn leveranciers) van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Streampartner Klant daarvan op de hoogte stellen via het Streampanel of per e-mail. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Streampartner is niet gehouden tot enige vergoeding van schade in geval van aanpassingen.
11.5. In geval Klant om specifieke aanpassingen verzoekt waar Streampartner toe bereid is om deze voor Klant door te voeren, zal Streampartner dit aan Klant factureren als meerwerk zoals bedoeld in Artikel 7.
11.6. De feedback en suggesties van Klant voor aanpassingen zoals bedoeld in artikel 11.4 zijn welkom, maar Streampartner heeft te allen tijde het recht de door Klant voorgestelde aanpassingen niet door te voeren.
11.7. Indien een situatie vereist dat de Dienst onmiddellijk buiten gebruik gesteld wordt of het gebruik ervan wordt beperkt, kan Streampartner Klant niet vooraf op de hoogte stellen maar zal Streampartner zich maximaal inspannen om Klant zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de aard en de verwachte duur van de buitengebruikstelling.

12. Ondersteuning


12.1. Streampartner zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand, tijdens Kantooruren, voor zover de eventueel toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
12.2. De ondersteuning zoals omschreven in dit artikel 12 wordt tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail en via Teamviewer aangeboden.
12.3. Streampartner streeft ernaar om de verzoeken van Klant binnen een redelijke termijn af te handelen. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan de tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen variëren.

13. Data


13.1. Data die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst, waaronder het Streampanel is en blijft eigendom van Klant. De zeggenschap over de Data berust zodoende te allen tijde bij Klant. Streampartner heeft een beperkt gebruiksrecht om de Data in te zetten voor de levering van de Dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.
13.2. Indien Klant informatie stuurt naar Streampartner, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant Streampartner een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Voorgaande geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
13.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor het inladen van alle Data via de Dienst, waaronder het Streampanel. Streampartner is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden na het inladen of bij het synchroniseren van de Data.

14. Gebruiksregels


14.1. Klant zal de Dienst enkel conform de Overeenkomst gebruiken. Het is Klant nimmer toegestaan om de Dienst aan derden ter beschikking te stellen.
14.2. Klant garandeert dat de Dienst niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Dienst materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Streampartner smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.
14.3. Klant bepaalt welke Data via de Dienst wordt opgeslagen en wat voor gegevens (Data) Klant wil (laten) streamen via de Dienst. Streampartner heeft geen kennis van die Data en het gebruik van de Dienst door Klant. Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Data en het gebruik van de Dienst rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

15. Notice and takedown


15.1. Indien Streampartner constateert dat Klant de Algemene Voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Streampartner Klant waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Streampartner zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Streampartner is in voorkomend geval gerechtigd om de toegang door Klant tot de Dienst tijdelijk te blokkeren of te beperken en/of de toegang tot bepaalde Data te blokkeren en/of te (laten) verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Streampartner zonder waarschuwing ingrijpen. In verband met het voorgaande is Streampartner echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade. Indien Klant een consument is, is direct ingrijpen door Streampartner alleen mogelijk in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van Streampartner onverkort van toepassing.
15.2. Indien naar het oordeel van Streampartner hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Streampartner gerechtigd alle maatregelen te nemen die Streampartner redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
15.3. Streampartner is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Streampartner gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt over het door Klant inbreuk maken op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiele vereisten.
15.4. Indien Klant geen consument is, vrijwaart hij en zal hij Streampartner schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Klant en/of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via (het gebruik van) de Dienst.
15.5. Indien Klant geen consument is, is Streampartner tevens gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien het zelf constateert en oordeelt dat Klant de gestelde gedragsregels overtreedt of heeft overtreden. Indien Klant een consument is, zal Streampartner hem in de gelegenheid stellen door hem een redelijke termijn te geven om de Overeenkomst na te komen.

16. Back-ups


16.1. Streampartner is geen back-updienst. Klant is er zelf voor verantwoordelijk om de Data eventueel ook op een andere locatie op te slaan of om daarvan een eigen back-up te maken. Alleen als dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen, zal Streampartner regelmatig reserve kopieën (back-ups) maken van door Klant op systemen van Streampartner opgeslagen (delen van) Data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Klant beschikbaar stellen. Data die door Klant permanent zijn verwijderd, kunnen niet worden hersteld middels een back-up.

17 Intellectuele Eigendomsrechten


17.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en andere door Streampartner op grond van de Overeenkomst ontwikkelde en/of beschikbaar materialen berusten bij Streampartner of diens licentiegevers. Klant krijgt hierop uitsluitend de gebruiksrechten zoals in dit artikel 17 wordt omschreven of zoals elders uit de Overeenkomst voortvloeit.
17.2. Klant – die geen reseller is in de zin van de “Resellingovereenkomst” die Streampartner met zijn resellers kan sluiten – krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. Indien Klant wel als reseller in de zin van de “Resellingovereenkomst” die Streampartner met zijn resellers kan sluiten wil optreden, zal hij hiervoor contact opnemen met Streampartner.
17.3. Klant is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de Dienst en Klant heeft geen recht op een kopie van de broncode, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan. Het is Klant niet toegestaan om de broncode te achterhalen door middel van reverse engineering of decompilatie, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.
17.4. Streampartner kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Dienst. Indien Streampartner dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Klant niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
17.5. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Dienst van Streampartner te verwijderen.
17.6. Indien Klant geen consument is, vrijwaart Streampartner voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door Klant verstrekte materialen of Data, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

18. Prijzen


18.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Streampartner genoemde prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
18.2. Streampartner is niet gehouden aan aanbiedingen of prijzen waarvan Klant in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.
18.3. Streampartner is gerechtigd de prijzen jaarlijks met maximaal het percentage van 5% te verhogen óf te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPI), zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
18.4. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Streampartner tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
18.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.3 en artikel 18.4 heeft Streampartner het recht de gehanteerde prijzen op elk moment te verhogen. Streampartner zal Klant hiertoe ten minste drie (3) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tot de datum waarop de prijswijziging wordt doorgevoerd.
18.6. Ter zake van de door Streampartner verrichte Dienst en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Streampartner dwingend en volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.
18.7. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel 18 heeft Klant, indien hij een consument is, het recht om de Overeenkomst te ontbinden wanneer de prijzen worden verhoogd binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

19. Betaling


19.1. Streampartner zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Streampartner mag daarbij elektronisch factureren. Streampartner heeft het recht om verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Dienst in rekening te brengen.
19.2. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.3. Streampartner is gerechtigd de vorderingen van Klant op Streampartner te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Streampartner op Klant.
19.4. Beroep door Klant op opschorting of verrekening van enige betaling of verschuldigde bedragen is niet toegestaan, uit welke hoofde dan ook.
19.5. Indien na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in artikel 19.2 door Streampartner nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande aanmaning, sommatie en/of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant wettelijke handelsrente verschuldigd en heeft Streampartner het recht om de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
19.6. Indien Klant na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Streampartner de vordering uit handen geven. In dat geval komen de door Streampartner gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, ten laste van Klant. Klant
19.7. De bepalingen opgenomen in artikel 19.4 tot en met artikel 19.6 gelden niet indien en voor zover Klant een consument is.
19.8. Alle vorderingen van Streampartner zijn direct opeisbaar indien Klant failliet wordt verklaard, Klant surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Klant worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.
19.9. De administratie van Streampartner levert volledig bewijs op tussen Partijen, behoudens tegenbewijs.

20. Privacy


20.1. Bij het gebruik van de Dienst worden door Streampartner in opdracht van Klant persoonsgegevens verwerkt. Streampartner zal Klant informeren over deze gegevensverwerking via een privacy- en cookieverklaring. Deze privacy- en cookieverklaring is te raadplegen via de Website en is daarnaast op aanvraag bij Streampartner beschikbaar voor Klant.
20.2. Omdat Streampartner bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens verwerkt, zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin nadere afspraken worden gemaakt over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens.

21. Geheimhouding


21.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
21.2. Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
21.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.
21.4. Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
21.5. Indien een Partij een bevel tot afgifte van vertrouwelijke informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft hij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
21.6. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

22. Aansprakelijkheid


22.1. De aansprakelijkheid van Streampartner wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van door Klant geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding voor één (1) kalenderjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen en Overeenkomsten tussen Streampartner en Klant. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor de door Streampartner in de Overeenkomst of anderszins verstrekte garanties. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Streampartner voor schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro).
22.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Streampartner alleen aansprakelijk voor de door Klant geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
a. redelijke kosten die Klant maakt om de prestatie van Streampartner aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
22.3. De in voorgaande leden van dit artikel 22 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Streampartner.
22.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk bij Streampartner meldt.
22.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Streampartner vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
22.6. Enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet jegens consumenten. Jegens consumenten gelden de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet.

23. Overmacht


23.1. Streampartner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien Streampartner daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
23.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Streampartner, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Streampartner, netwerkaanvallen, (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, gebrekkigheid van apparatuur, programmatuur of materialen van Klant of derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, storingen in computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten die niet onder beheer van Streampartner staan, oorlog, overstroming, weersomstandigheden, brand en staking.
23.3. Ingeval van overmacht is Streampartner gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zonder dat er jegens de Klant enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
23.4. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden duurt, is Streampartner gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat er jegens de Klant enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

24. Overdracht rechten en plichten


24.1. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van Streampartner.
24.2. Klant geeft Streampartner bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Streampartner zal Klant berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.

25. Wijzigen Algemene Voorwaarden


25.1. Elke wijziging van naam, woonplaats of bedrijfszetel, respectievelijk factuuradres of rechtsvorm dient door Klant terstond schriftelijk aan Streampartner te worden doorgegeven. Streampartner kan aanvullende voorwaarden stellen betreffende de acceptatie van de gevolgen van een dergelijke wijziging.
25.2. Streampartner behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
25.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Klant kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
25.4. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

26. Overige bepalingen


26.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een consument is, geniet hij de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is waar Consument zijn woonplaats heeft.
26.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Streampartner gevestigd is.
26.3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
26.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.